fbpx

את פתח- י’ טבת ‘חוסן’ ו’חוסן אמוני’ מול משבר

מערך שיעור

את פתח- י’ טבת ‘חוסן’ ו’חוסן אמוני’ מול משבר

לוגו את פתח

הצעה לפעילות בכיתה- בהתאם לשקפים המצורפים.

א. נעמיד את התלמידים בפני שלוש הרבדים של המציאות המשברית: העולמית , הישראלית
והאישית. נבקש מהתלמידים לנסח לעצמם משברים שונים
במישור העולמי, הלאומי ישראלי והאישי. (שקף 2 )

ב. התלמידים יקבלו לינק או לפדלט או למסמך בו שלוש טבלאות – כל טבלה עוסקת במשבר ממישור
אחר. נבקש מהתלמידים לבחור משבר אחד ולכתוב עליו כמה משפטים על המשבר ולשתף באחד
המשברים שכתבו עליהם באחד מן המישורים.

ג. נשאל מהם שתי השאלות האפשריות להתמודדות עם מצב משברי? (שקף 3) ונבקש מכל תלמיד
לנסח בטבלה את השאלות העולות מתוך שאלת “למה” ומתוך שאלת “לשם מה” – ביחס לאחד
למשבר עליו כתב.

 

למה?    לשם מה? 
 מה אני מחפש?
פירוט השאלות
משמעויות / תשובות

ד. שיתוף בשאלות ובמשמעויות – במליאה.

ה. סיכום העקרונות באמצעות שקופית מספר 4 – כאן ניתן שם וכותרת לסוג השאלות, ולמשמעויות
שיש לכל אחת מהשיטות להתמודד עם שעת משבר.

ו. איזו שאלה יותר מספקת ונותנת יותר כלים לדעתכם? מדוע?

ז. לימוד מסכם משותף וקצר – שתי אפשריות:
– לימוד אודות הקדיש: תוספות ומחזור ויטרי. ניתן לעיין בדף המקורות.
– הרב סולובייצ’יק – איש הייעוד, נמצא גם הוא בדף המקורות.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן