fbpx

תשובת המשקל- תשובה מאהבה או מחוסר ברירה?!

מערך שיעור

תשובת המשקל- תשובה מאהבה או מחוסר ברירה?!

פעילות כיתתית לקראת הימים הנוראים

מבוא למורה:

בעוד שתשובה הינה ערך בעל משמעות לקיומו של היחיד והעולם גם יחד, פעמים שהיא עלולה להיתפס אצל התלמיד כעול ומעמסה, שבמקום לשחרר את רוחנו מכבלי הטעות והחטא ולהעלותנו מעלה היא עלולה להכביד ולהוריד אותנו מטה. התמונה והמקור שלהלן נועדו לעורר דיון זה כחלק מחשבון הנפש לקראת הימים הנוראים.

 

הביטו בקריקטורה של אורי פנחסי

סב מחזיק מאזניים ליד בנו

ענו על השאלות הבאות:

● עם מי אתם מזדהים בתמונה?

● איזה סוג מערכת יחסים מתקיימת בין הדמויות בתמונה?

● כיצד אתם מבינים את המשקולות?

● איזה רגשות עולים אצלכם מצפייה בתמונה?

● נסו לתאר במשפט קצר מהו המסר העולה לדעתכם מהתמונה?

 

קראו את המקור הבא וענו על השאלות הבאות:

ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות הרבה ר' אלעזר בר' שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה שנאמר וחוטא אחד כו' בשביל חטא יחידי שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה (בבלי, קידושין מ, ע"ב).

● האם הגמרא מחלישה או מחזקת את העיסוק בתשובה והרצון להשתפר?

● האם הקריקטורה משקפת לדעתכם את מאמר הגמרא? או אומרת משהו אחר?

● כיצד לדעתכם השפיעה התפיסה של הגמרא על המאייר?

 

חשבון נפש אישי לקראת הימים הנוראים…

התשובה הינה כלי אשר יכול להחזיר אותנו לעצמנו, לשחרר אותנו מכבלי הטעות והחטא ולרומם אותנו מעלה, אך פעמים שהתשובה נתפסת כמעמסה וכעול אשר דווקא עלולה לגרום את ההיפך. במקום לקרב אותנו, היא עלולה לגרום לריחוק.

המקור לעיל מעלה רעיון שכל חטא או מצווה שאנו עושים הינם בעלי חשיבות לאור זאת שהם יכולים להטות אותנו ואת העולם כולו לכאן או לכאן, אך מצד שני ניתן לשים לב שהמקור גם מביא לידי ביטוי את ההבנה שכבני אדם אין לצפות מאתנו למושלמות אלא להסתפק בכך שהטוב שאנו עושים יגבר בכמותו ובאיכותו על הרע שאנו עושים, מה שמותיר תקווה לכל אחד ואחת להתמקד בטוב ולהרחיבו במקום לשקוע תחת הרע ונזקו.

קחו רגע כדי לחשוב..

  •  היכן אתם ביחס לעולם התשובה?
  • האם התשובה בחייכם הינה תשובה מאהבה או מחוסר ברירה?
  • האם היא כאן למענכם או למען ריצוי מישהו או משהו אחר?
  • האם היא משחררת ומרוממת או שמא מכבידה ומאיימת?
  • איך תוכלו להפיק ממנה את המיטב לקראת הימים הנוראים הממשמשים ובאים כדי שתעשה טוב גם לכם וגם לסובבים אתכם?

 

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן