fbpx

את פתח: תן דעתך

מערך שיעור

את פתח: תן דעתך

לוגו את פתח

תן דעתך – שתי הצעות לשיעור בכיתה:

הצעה ראשונה לשיעור

שלב א

• משימה אישית: נבקש מהתלמידים שיכתבו על דף את הפעולות השונות שהם רגלים לעשות במהלך היום והשבוע. נבקש מכל תלמיד שינסה לחשוב על ההשלכות וההשפעה הסביבתית שיש לכל פעולה שלו על העולם.
• שיתוף קצר של הדברים שעלו.
שאלת יסוד: האם בגלל שיש השפעות שליליות כמעט בכל פעם שאנו מנצלים את משאבי הטבע לא ננצל אותם כלל? האם לא ניצור? לא נתקדם? אילו מחירים עשויים להיות לחיים המכילים בעצמם רק שמירה על הטבע?
• לאחר הלימוד נראה את הסרטון הבא, שיש בו כדי לסכם את השלב הזה ומעבר לשלב הבא (ניתן לבחור להראות את הסרטון לפני הלימוד).
• לאחר הסרטון – ילמד המורה בכיתה (או בקבוצות) את המתח שבין פרק א' לפרק ב' בספר בראשית. מה האיזון שהתורה מציעה בפועל באמצעות שני הפרקים בספר בראשית?

שלב ב' 

נחלק את הכיתה לקבוצות – כל קבוצה תצטרך לדון ולקבל החלטה ביחס לאחד מהנושאים הבאים:
1. כיצד נביא אוכל לבית הספר? (כלים חד פעמיים וכו')
2. הגעה לבית הספר
3. סביבת הכיתה
4. איסוף ומחזור
5. שימוש בדפים
6. שמירה ובזבוז מים
7. ניתן כמובן לחשוב על דוגמאות נוספות…
• כל קבוצה תדון בהצעת החלטה ריאלית עבור תלמידי הכיתה.
• כל קבוצה תציג בקצרה את ההחלטה אליה הגיעה והשיקולים. הכיתה תקיים הצבעה על החלטות השונות. ההצעה שתזכה לרוב קולות תקודם בכיתה.

אפשרות שניה לשיעור זה :
כל תלמיד יקבל על עצמו הנהגה מסוימת קונקרטית וינמק אותה. לאחר מכן ישתפו חברי הכיתה אחד את השני בהנהגות שקיבלו על עצמם.

 

הצעה שניה לשיעור

(עשוי להיות גם שיעור המשך לשיעור הקודם, בשינויים והתאמות של המורה)

• נלמד את פרק א' ואת פרק ב' בבראשית ונעמוד על המתח – ללא כל פתרון.
שימו לב: על המורה להחריף מאוד את המתח ואת הסתירה בין הפרקים. בפרק א' – האדם מנצל את הטבע ושולט בו ובפרק ב' שומר על העולם ומחויב לו. בפרק א' העולם נברא עבור האדם ובפרק ב' האדם נמצא בשביל העולם.
האם יש דרך לפתור את הסתירה?
נביא את הסרטון הבא (מדובר באותו סרטון של הצעה א')
• נשאל בכיתה: מהו העיקרון החשוב העולה מן הסרטון וכיצד הוא עשוי לפתור את המתח שבים פרק א' לפרק ב' בספר בראשית?

מוקד השיעור:
העיקרון נראה מוסכם, קשה למצוא מישהו שיחלוק על הצורך לשמור על העולם ולקיים בו איזונים משלל שיקולים. אז אם זה כך – מדוע העולם לא מיישם את העיקרון הזה בשטח למרות הסכנות הגדולות העומדות לפתחו של העולם?
נקיים בכיתה דיון קצר ונעלה כיווני תשובה שונים לשאלה זו. נכתוב אותם על הלוח.
(יעלו כנראה כיוונים שונים: הרגל, נוחות, מחשבה קצרת רואי, פיתוח העולם הוא דחף עמוק ולא רק שלילי וכן על זה הדרך)

נחלק את הכיתה לקבוצות לימוד. בדף הלימוד יופיעו שני מקורות: קהלת רבה והמדרש על רשב"י. נבקש מכל קבוצה ללמוד את המקורות ולשאול עצמם שתי שאלות:
• מדוע בני אדם גורמים להרס בעולם?
• האם יש במקורות הנ"ל פתח להתמודדות עם הבעיה?
נבקש מכל קבוצה להתייחס ולנסח את התשובות לשתי השאלות על דף.
נבקש נציג מכל קבוצה שיעלה ויציג את תשובות קבוצתו לשאלות. (ניתן גם לאסוף במליאת הכיתה).

רפלקציה – סבב סיכום: תובנה/ מחשבה אחת שאני יוצא אתה מהיום הזה.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן