fbpx

כבקרת רועה עדרו – על מנהיגות ומונהגים

דף מקורות ללימוד

כבקרת רועה עדרו – על מנהיגות ומונהגים

מתוך ידיעון כבקרת רועה עדרו – על מנהיגות ומונהגים

חוסר נוכחותו של משה רבנו בהגדה של פסח היא פלא גדול. העובדה כי המנהיג הגדול שהוציא את בני ישראל ממצרים אינו מקבל אפילו אזכור בחג בו מציינים ומספרים על אותה יציאה מעבדות לחירות מדגישה את הקושיה. משה רבנו אינו עוד מנהיג, באופנים רבים משה מייצג אב טיפוס של הנהגה והיעדרו מההגדה של פסח ומסיפור יציאת מצרים אומר דרשני.

שאלת ההנהגה בכלל והנהגתו של משה רבנו בפרט היא הסוגיה בה נבקש לעסוק בידיעון. בתחילתה של תקופת גאולה הפותחת ביציאת מצרים ומסתיימת בציון הריבונות היהודית השלישית במדינת ישראל נבקש לשאול איך התאפיינה מנהיגותו של משה רבנו, מהם היתרונות והחסרונות שבכל אחד מהמאפיינים ויותר מכל נשאל מה מנהיגותו יכולה ללמד אותנו ביחס לתפקידי המנהיג והציבור בתקופה בה זכינו לחיות.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן