fbpx

את פתח בשיתוף החמ"ד

  • נושאים

  • סוגה

התורה מדריכה אותנו בשאלות של הנהגה וציבור. ערב הבחירות החמישיות בהן נדרש לבחור את המנהיגים שלנו, אנו מבקשים להביט בעדינות על מודלים שונים של הנהגה. משה רבנו הנו גדול הנביאים, ושימש בפועל גם כמנהיג ישראל בראשית דרכו הנצחית. …
במערך זה, נציע שימוש מושאל במושגים ההלכתיים המשפטיים – מוחזקות, טענה וראיה- בדיונים חינוכיים ובהתמודדות עם הגישה הפוסט מודרניסטית, שעל פיה, אין אמת אחת מוחלטת ולכל צד קיימת אמת משלו….
בחלק א’ המוצג כאן, נעסוק בהבנת המושגים “מודרניזם” ו”פוסט מודרניזם”, נבקש להבין את המאפיינים השונים של כל תקופה ולנסות לזהות האם וכיצד הם נוכחים בחיינו ובחיי התלמידים והתלמידות….
פורים מציף ומעלה ביתר שאת סוגיה חשובה ומשמעותית בעולם היהודי. היהדות היא מסורת של התחייבויות. דווקא בעולם כזה המציב את ההתחייבות כתשתית של עבודת הא-לוהים עולה השאלה- מה מקומה של ההתחברות האישית והפנימית? …
ביקורת עשויה להיות דוקא ביטוי של חיבור בין אנשים ואף בין קבוצות אידיאולוגיות ובתנאי שהיא נובעת מתוך אחריות ואמונה בטוהר הכוונה של הצד השני. כאשר זהו הבסיס להשמעת הביקורת ושמיעתה, אזי היא אף עשויה לחולל תיקון. …
העם היהודי ומורשת ישראל מעולם לא התעלמו משעת המשבר והאתגר. באמצעות החיבור בין אירועי הזמן ולוח השנה היהודי, ננסה לגעת מעט בעיקרון חשוב שהתוותה מסורת ישראל ביחס להתמודדות עם משברים ואתגרים. …
דילוג לתוכן