מבוא

תוכנית ללימוד גמרא בבא בתרא – של עמותת יסודות

ספר הלימוד של מסכת בבא בתרא הוא הראשון בסדרת לימוד הגמרא בשיטת “יסודות”, שבה נחשפים הרעיונות וההתמודדויות המצויים ביסוד הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד.
הסוגיות שבדפים ז’–י”א במסכת בבא בתרא נידונות בספר הלימוד ועוסקות בבעיות היסוד של קיום חברה.

לאורך השיעורים ניגע למעשה בסוגיות שכל חברה אנושית נדרשת להתמודד עימן.
להלן כמה מן שאלות העקרוניות המצויות בתשתיתם של הדיונים בסוגיות אלו:
• מהי חלוקת הזכויות והחובות בין השותפים בחברה?
• מהו מקור הסמכות של הנהגת החברה?
• מהן הדרכים הנאותות לקבלת החלטות בחברה?
• מהם הגבולות של סמכות הנהגת החברה לכפות את החלטותיה?

הדיון בשאלות אלו עשוי להוביל לבחינה מעמיקה של עקרונות היסוד שעל פיהם יש לכונן חברה צודקת. האם ניתן לבנות חברה על בסיס של רצון טוב, המתבטא בגמילות חסדים ובמתן צדקה, או שעדיף להסתמך דווקא על עקרונות משפטיים ופוליטיים מוסכמים ומחייבים?
הגמרא מתמודדת עם השאלות האלו הן בדרך השקלא וטריא בסוגיות ההלכתיות והן בדרך הבהרת המסרים שבאגדות ובמדרשים.


בעקבות הרעיונות הללו, עיצבו פוסקי ההלכה בימי הביניים ובעת החדשה את הלכות הקהילה.
במהלך לימודנו, נראה כיצד גישות הלכתיות שנידונו בסוגיות ובמדרשים ניתנות ליישום בימינו, כפתרונות מעשיים לבעיות חברתיות אקטואליות.
בסוגיות אחדות נבחן גם מקורות שאינם תורניים, כגון חוקים ודברי הגות. השוואת מקורות אלה עם הרעיונות של חכמינו לדורותיהם מאירה צדדים חדשים ורעננים של הסוגיות הנידונות.

לרכישה