fbpx

חירות וחופש הבחירה

מערך שיעור

חירות וחופש הבחירה

החירות האנושית נובעת מכך שהאדם נברא בצלם א-לוהים. הקב"ה העניק לו חירות שממנה נובעות הבחירות החופשיות שלו, כך שיש לו חירות לבחור את דרכו, לקבל החלטות ולעצב את חייו באופן חופשי ועצמאי.

המונח חירות נתפס בתודעתנו כמושג מרומם. בני ישראל יצאו מעבדות לחירות, "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
(אבות ו,ב) ועוד.

במדינה דמוקרטית חירות האדם מוגנת בחוק ומיוסדת על התפיסה שאדם הינו בן חורין במהותו ולכן אין להגבילו בלי שיש לכך נימוק רציני ומהותי.

ביחידה זו נעסוק בשאלות:

  1. מהי חירות ומהם גבולותיה?
  2.  האם ובאילו מצבים יש לשלטון רשות להגביל חירויות?

ביחידה זו שלושה מערכים בנושאים:

  1. מהי חירות.
  2. להיות בן- חורין.
  3. חירויות האדם במדינה.

המטרות:

  1. ללמוד על המושג "חירות", להבין שחירות אין משמעותה פריקת עול.
  2. ללמוד על ערך החירות מתוך מקורות יהודיים, לבחון מהם גבולות החירות ומהם הערכים המתנגשים בה.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן