חברה ומדינה – מדריך למורה

המדריך למורה נלווה אל הספר "חברה ומדינה – סוגיות במסכת בבא בתרא".

עיקר מטרתה של התכנית הוא לאפשר לתלמידים לשאוב מן המקורות שבגמרא ובספרות הפרשנות והפסיקה, תובנות ודרכים להתמודדות עם שאלות שונות בתחומי החברה והמדינה.

המדריך למורה בא לספק למורים רקע שיסייע להם להבהיר לתלמידים את ההקשר ההלכתי והתאורטי הרחב של הנושאים הנידונים בעיונים ב'חברה ומדינה'.

לשם כך הובאו במדריך דברי ראשונים ואחרונים מספרות התורה וההלכה, נוספים על אלה שהובאו בספר, וכן מובאות מספרות ההגות ומן הספרות הכללית, ואף חוקים שהם רלוונטיים לנושאים הנלמדים.

המדריך למורה ממוקד בעיונים, ואינו עוסק בהוראת הגמרא כשלעצמה, או בביסוס הביאורים הכלולים בספר.

הקשר בין המדריך למורה לבין הספר 'חברה ומדינה' בא לידי ביטוי בכמה דרכים:

תשובות לשאלות הנשאלות בספר: תשובות אלו אינן בלעדיות , וכל מורה עשוי להציע לתלמידיו מענים עליהן, בדרך משלו. התשובות שבמדריך, מיועדות ליצור בסיס לדיון.

הרחבת המקורות: בדרך כלל הובאו בספר 'חברה ומדינה' רק ציטוטים נבחרים מן המקורות, ואילו במדריך למורה הבאנו מקורות באופן רחב יותר, בעיקר כאשר הם נחוצים להבנה מעמיקה ורחבה של הרעיון המובע בהם.

ג. כותרות: בכל עיון טמון רעיון. הכותרות נועדו למקד את הרעיון העיקרי של כל נושא הנידון בעיונים שבספר 'חברה ומדינה'.

ד. מבואות וסיכומים : המבואות והסיכומים מיועדים להבהיר ולחדד את הרעיונות שבעיונים ולאפשר התעמקות בהם.
 
לעיון בדוגמה מתוך המדריך למורה

עוד בנושא