תורה וערכים דמוקרטיים

ספר זה בוחן את הדו – שיח בין התורה ובין ערכי היסוד המשתיתים הן את התפיסה הדמוקרטית והן את ההסדרים הדמוקרטים המעשיים בחברה. ערכי יסוד אלו מהווים את הבסיס המוסרי של ההסדרים הדמוקרטיים.

הפרק הראשון בודק את המושגים של צלם אלוהים, כבוד האדם וכבוד הבריות, במקורות ההלכתיים, מחשבתיים ואגדתיים ומשווה אותם לתפיסות דמוקרטיות מודרניות. רבים מבין הוגי הדעות הגדולים של המחשבה הדמוקרטית והליברלית (כמו ג'ון לוק – המאה ה-17) מבססים רעיון זה על התפיסה המקראית של צלם אלוהים – "ויברא א-להים את האדם בצלמו, בצלם א-להים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם ( בראשית א' כ"ז).

הפרק השני מנסה להראות שיש קשר הדוק בין המעמד המהותי שיש לבני אדם מעצם היותם נבראים בצלם אלוהים ושכל אדם הוא "עולם מלא" (משנה, סנהדרין, ד' ד' ) ובין שוויון מהותי זה. במידה מסוימת יש התחקות אחרי העקבות של ההתלבטות המתמדת ביהדות בין שאיפה לכונן שוויון מלא בין כל בני אדם לבין קדושתו המיוחדת של עם ישראל . ולבסוף נדון בהשלכות ההלכתיות החמורות של תפיסת השוויון הבאות לידי ביטוי בהלכות רציחה ופיקוח נפש.

הפרק השלישי העוסק בתורה ומוסר מהווה מעין רפלקציה על שני הפרקים הקודמים לו.

כי אם לדמוקרטיה בסיס מוסרי, ואם למוסר יש תפקיד מרכזי בחיי הדת היהודית כי אז יש מצע משותף לדמוקרטיה ולחיים יהודיים וכפועל יוצא מכך, לקיום, שמור וחיזוק המסגרות הדמוקרטיות יש תרומה חשובה מאד לחיים הדתיים של היהודי.
 
לעיון בדוגמה מתוך הספר

עוד בנושא