כנס יסודות בכנסת,, קוטלר

פרופ' ארווין קוטלר
שר המשפטים לשעבר של קנדה
המרצה המרכזי של כנס יסודות בכנסת

עוד בנושא