דף ח' עמוד א', עולה חדש ובן העיר: סיכום

דף עבודה לסיכום מהלך הגמרא [ עמ' 40-30]

שאלות סיכום:
1. מה הקשר בין הסיפור על רבי לבין הסוגיה המופיעה לפניו העוסקת בפטור ת"ח ממיסים? [היעזרו בדברי המאירי בהערה 1 שבעמ' 30]
2. מה הקשר בין הסיפור הראשון על רבי (הבצורת) לבין הסיפור השני על רבי (המיסים בטבריה)?
 
3. מלאו את המשימות בתרשים הזרימה הבא:

הדין בברייתא:

החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום, ולנה בתוכה והודחה עמהן - הן בסקילה וממונן פלט, ואם נשתהו שם שלשים יום - הן בסייף וממונן אבד!

הדין במשנה:

כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר? י"ב חודש.

ורמינהו!

[סתירה]

הסבירו בלשונכם את הסתירה:

 

בברייתא מדובר

(מחקו את המיותר):

ביתובי מתא / בבני מתא

במשנה מדובר

(מחקו את המיותר):

ביתובי מתא / בבני מתא

תירוץ הסתירה

 
4. הגמרא מביאה ברייתא שמוכיחה שאכן מדובר בשני מושגים שונים:
 
כדתניא: המודר הנאה -
 
מאנשי העיר - כל שנשתהא שם שנים עשר חדש - אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן - מותר;
 
מיושבי העיר - כל שנשתהא שם שלשים יום - אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן - מותר ליהנות ממנו.
  • העבירו קו בין כל אחד מהמונחים שבגמרא לבין המונח המתאים לו בברייתא

גמרא

ברייתא

בני מתא

יושבי העיר

יתובי מתא

אנשי העיר

 
שאלות לעיון:
 
בברייתא מדובר באדם המגיע לעיר והשאלה היא ממתי הוא נחשב כבן העיר וחייב בחובות המוטלות על תושבי העיר. במדינות מודרניות נהוג כי אדם שחי ועובד במקום מסוים חייב בתשלום מיסים מיד עם הגיעו.
 
אולם, עולות שאלות אחרות הקשורות למשך השהות של אדם במקום חדש.
 
ברוב המדינות בעולם נהוגה תקופת המתנה ועמה דרישה של תקופת שהייה מינימלית
(בדרך כלל של שנים אחדות) לפני קבלת אזרחות ודרכון. לדוגמה, בארה"ב נהוגה תקופת המתנה של חמש שנים במעמד תושב קבע לפני קבלת אזרחות ונדרשת שהייה בארה"ב שנתיים וחצי לפחות מתוך חמש שנים אלה [מתוך אתר הכנסת]. לעומת זאת בישראל, יהודי העולה לארץ מקבל אזרחות עם רדתו מהמטוס והופך מייד לאזרח שווה זכויות וחובות.
 
בעקבות זאת התעורר לפני מספר שנים דיון האם ראוי שעולה חדש ישתתף בבחירות לכנסת וישפיע על מה שקורה במדינה בלא ששהה בארץ זמן מסוים, למד מה קורה כאן, הבין את המחלוקות ואז יוכל להצביע?
1. מהן שתי השיטות המוצגות כאן, לגבי קבלת אזרחות בעולם?
2. לדעתכם, איזו שיטה עדיפה? נמקו.
3. באיזו שיטה תומכת הגמרא שלנו, לדעתכם? נמקו.
 
מדוע בחרו בישראל בשיטה הקיימת? העזרו בקטע הבא.


הקשר בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות מופיע כבר במגילת העצמאות , בה נכתב: "[מדינה]... אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים" וגם "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" ובקריאה נוספת: "אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל".
 
על מנת לממש את הנאמר בהכרזה, נחקק חוק השבות שעל-פיו כל יהודי אשר יבקש לעלות למדינת ישראל, יזכה לאזרחות ישראלית מיידית. סעיף זה מבטא את הרצון העז של היהודים לעלות לא"י.
 
[מתוך אתר ויקיספר]
בהצלחה!!!

עוד בנושא