מסכת בבא בתרא עם עיונים בסוגיות חברה ומדינה

על הספר

"חברה ומדינה" הוא חלק ראשון בתוכנית ללימוד גמרא בדרך שבה נחשפים הרעיונות המצויים ביסודן של ההתמודדויות והדיונים ההלכתיים והאגדיים שבה.

בסוגיות שבדפים ז-יא שבמסכת בבא בתרא נידונות בעיות יסוד אופייניות לחיים בצוותא בחברת בני אדם, ולמעשה כל חברה אנושית נדרשת להתמודד בסוגיות אלה.

להלן שאלות עקרוניות אחדות המצויות בתשתיתם של הדיונים המובאים בגמרא:
- מהי חלוקת הזכויות והחובות בין השותפים בחברה?
- מהן אמות המידה שלפיהן מעניקים זכויות לשותפים בחברה ומטילים עליהם חובות?
- מהו מקור הסמכות של מנהיגי החברה?
- מהן הדרכים הנאותות לקבלת החלטות בחברה?
- מהם הגבולות של סמכות ההנהגה לכפות את החלטותיה על החברה?
- עד כמה יכולה חברה לחיות בפועל לאורם של אידיאלים, ובאיזו מידה היא צריכה להתחשב באילוצי המציאות?

הדיון בשאלות אלו עשוי להוביל לבחינה מעמיקה של עקרונות היסוד שעליהם יש לכונן חברה צודקת: מה עדיף לבנות חברה על בסיס של רצון טוב. המתבטא בגמילות חסדים ומתן צדקה, או להסתמך על עקרונות משפטיים ופוליטיים מוסכמים ומחייבים?

הגמרא מכילה התמודדויות עם השאלות האלו הן בדרך השקלא וטריא בסוגיות ההלכתיות, והן בדרך הבהרת המסרים העולים מן האגדות ומהמדרשים. הגמרא מכילה מגוון תשובות רחב לשאלות אלו. בתשובות נפרסת יריעה רחבה של רעיונות עקרוניים ופתרונות מעשיים. שבעקבותיהם עיצבו פוסקי ההלכה בימי הביניים ובעת החדשה את הלכות הקהילה?

במהלך לימודנו נראה שנישות הלכתיות שנידונו בסוגיות ובמדרשים, ניתנות ליישום בימינו, בפתרונות מעשיים לבעיות חברתיות אקטואליות. בסוגיות אחדות נבחן נם מקורות. כגון חוקים ודברי הנוח, שהם לאו דוקא תורניים. השוואת מקורות אלה עם הרעיונות של חכמינו לדורותיהם מאירה צדדים חדשים ורעננים של הסוגיות הנדונות.


מבנה הספר
 
הספר בנוי באופן דידקטי המקדם את יכולת התלמידים להתמודד עם הגמרא והופך את לימוד הסוגיות למעניין ורלוונטי. העיצוב הוא על פי הדגם של מהדורת שוטנשטיין. בכל עמוד מובאת הפסקה הנלמדת כשהיא מנוקדת ומפוסקת, בתוספת ביאור מקיף, שנכתב על ידינו, ונועד לאפשר לתלמידים ללמוד את הגמרא ברובד הראשוני לבד או בחברותות. דרך זו מאפשרת למורה למקד את הדיון בכיתה ברבדים נוספים.
 
 

מנהלים ומורים המעוניינים לרכוש לכיתות את הספר מוזמנים לפנות אלינו:

לחצו כאן לטופס הזמנה

 עוד בנושא