מנהיגות, פירושה קודם כל, דאגה לצרכי הציבור שאותו מנהיגים. זהו גם התבחין הראשון שבאמצעותו בודקים מיהו המנהיג הראוי. אמרו חז"ל: "אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור" (בבלי, ברכות נה, עא) מכאן עולה איפא כי בעת בחירת מנהיג, לדעת הציבור נודעת חשיבות מכרעת. מנהיגות דמוקרטית מנסה להתאים את עצמה לשתי תפיסות יסוד אלו: לפעול מכוח להעם ולפעול לטובת העם. ביחידה זו נדון בנושאים אלו ועוד.
 
 
 

עוד בנושא