מושג הבחירה החופשית מול מושג החירות

(הקטע לקוח מאחת הדרשות שבין כסה לעשור.)

הרמב"ם כתב "רשות לכל אדם נתונה לו וכו'" והאריך לבאר את היסוד של בחירה חופשית, אשר הוא מעיקרי האמונה. וצריכים להבין מאי טעמא השתמש הרמב"ם בלשון "רשות", ולא בלשון "בחירה חופשית", אשר הוא הביטוי הרגיל אצלנו. ונראה, בלשון "בחירה" משמע שכשמציבים לפני האדם כמה אפשרויות, הוא בוחר את האחת הנראית לו, וכמו שקוראים בא"י בעברית מודרנית לבחירות (elections באנגלית). כלומר, שיש רשימה של מועמדים או מפלגות, והאדם בוחר באחת האפשרויות. אבל הרמב"ם כאן בא להגיד חידוש יותר גדול ש"רשות" לכל אדם נתונה. כלומר, אפילו כשלא הציבו לו לאדם אפשרות אחרת, ותמיד גדל וחונך בסביבה של בעלי עבירה, יש לו היכולת להחליט בעצמו ומעצמו, מבלי שיהיה מוצע לו מבחוץ לנהוג בצורת חיים אחרת ושונה לגמרי ממה שהוצג בפניו, בבחינת חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, והיינו כוונת הביטוי "רשות".

עוד בנושא