מה משמעותה של סמכות המלוכה בימינו?

וחוץ מזה נראים הדברים, שבזמן שאין מלך, כיון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללה. וביחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו, לענין כמה משפטי המלוכה, וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל. ואפילו בעניינים פרטיים, הרי הפילגש לדעת הרמב"ם (פ"ד ה"ד שם), שאינה מותרת כ"א למלך ולא להדיוט, שהרמב"ן בתשובה הובאה בכ"ש פ"א דאישות ה"ד, הקשה עליו בתוך דבריו גם מן השופטים, גם כן ראיתי מי שמתרצים ששופט דין מלך יש לו בזה. אמנם עכ"פ הננו רואים שהרמב"ן לא ס"ל הכי. אבל למה שנוגע להנהגת הכלל, כל שמנהיג את האומה דן הוא במשפטי המלוכה, שהם כלל צרכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם.

ומלשון המדרש רבה (אמור פ' כ"ו), שאמר על שאול "דור דור ושופטיו דור דור ומלכיו" כו', מלך ראשון שיעמוד על בניך, משמע שיהושע לא היה מלך אלא שופט, ומ"מ כתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין הנ"ל, שהרג את עכן מדין המלכות, על פי הודאת עצמו. אלא שאין בדברים אלה של הרמב"ם כל כך ראיה...

ומכל מקום הסברא קימת, דלענין משפט המלוכה, שנוגע להנהגת הכלל, ודאי גם שופטים מוסכמים ונשיאים כלליים במקום מלך הם עומדים.

וסעד לדבר הוא לשון הרמב"ם בפ"ד דסנהדרין הי"ג: ראשי גליות שבבבל במקום מלך הן עומדים ויש להם לרדות, את ישראל בכל מקום וכו'. וקל וחומק שנשיאים המוסכמים באומה, בזמן שהיא בארצה ובשלטונה, באיזו מדריגה שהיא, שהועמדו בשביל הנהגת האומה...
 

עוד בנושא