סמכותו של מלך תלויה בעם

טו) ויותר נראה לומר דמסתמא כשמקבלים איש למלך מקבלים אותו הוא וזרעו אם יהיה הגון למלכות כדין תורה והועיל משיחת אביו לו ולזרעו. אבל כשיש מחלוקת בישראל כשנמלכו והמליכוהו, הוי קבלה מחדש וצריך משיחה אחרת. ואף שמחויבין להמליכו, מכל מקום צריך משיחה כמו דוד שהיה צריך משיחה שנית. ובאמת מלך גופיה אף לאחר שהמליכוהו אם מרדו בו רוב ישראל אין עליו דין מלך. כמבואר בירושלמי (פרק קמא דראש השנה) ובהוריות דכל ששה חדשים שהיה דוד נרדף מאבשלום היה מתכפר בשעירה כהדיוט. דקרא בקרב ישראל קאי על המלך עצמו גם כן. וקרא כתיב 'הוא ובניו בקרב ישראל'. וכשמחלוקת בישראל היינו שאין רוב ישראל מרוצים בו, לא הוא ולא בניו מלכים. רק מאחר שמשחוהו למלך מחויבין להמליכו משום ירושה. אלא דכשיש מחלוקת ושוב נמלכו בעי משיחה [לא זכיתי להבין דאם כן למה לא הצריך דוד עוד משיחה כשנתרצו לו כל ישראל אחר מיתת אבשלום (המגיה)] כנ"ל הטעם באריכות.

עוד בנושא