שלטון החוק

המאמר מובא מתוך קובץ המאמרים "שנה בשנה" תש"ן בעריכת הרב חיים מנחם לויטס, בהוצאת היכל שלמה. ומתפרסם כאן באדיבות מנכ"ל היכל שלמה מר שמאי קינן
 
 
 
שלטון החוק מבוסס על שלשה אבני יסוד: שיווין כלפי החוק, חלות החוק על כולם, גילוי ופרסום הפעלתו של החוק.

א) החוק שווה לכל, לעשיר ולרש לקטנים עם הגדולים, ככתוב "לא תעשו עוול במשפט, לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתיך" – ויקרא י"ט ט"ו, וחכמינו זיכרונם לברכה מבארים: "לא תשא פני דל, שלא תאמר עני הוא זה והעשיר חייב לפרנסו אזכנו בדין ונמצא מתפרנס בנקיות, ולא תהדר פני גדול, שלא תאמר עשיר הוא זה, בן גדולים הוא זה היאך אביישנו ואראה בבושתו... לכך נאמר "ולא תהדר פני גדול" – (רש"י, שם עפ"י תורת כהנים).

ודינא דמלכותא דינא (גיטין, י' ב') חל על דין שחקק המלך לכל אדם ולא לאדם אחד, ולא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא כשהמלך משווה מדותיו בכל דיני מלכותו, אבל אם משנה למדינה אחת לא הוי דיניה דינא (ר"ן לאלפסי גיטין פ"א, מרדכי ב"ק פרק הגוזל בתרא).

ב) החוק חל על כולם, מחייב את כולם. כל אחד חייב בכבוד החוק ובהתנהגות לפיו. מלך ונתינו כולם כפופים לחוק. החוק חל על כל אזרח לרבות על יוצר החוק, המחוקק עצמו. "השופט כל הארץ לא יעשה משפט" – בראשית י"ח, כ"ה). ומעשה כרם נבות יוכיח.

רב שלטונו של החוק בישראל, גדול כוחו, גם העריץ שבמלכים נכנע לו.

בכניעת המחוקק לחוק שהוא עצמו מוציא – ערובה לקיומו ושלטונו של חוק ומשפט.

"ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מאי דכתיב (ישעיה ס"א, ח')כי אני ה' אוהב משפט, שונא גזל בעולה, משל למלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכס אמר לעבדיו תנו מכס למוכסים, אמרו לו והלא כל המכס כולו שלך הוא, אמר להם ממני ילמדו כל עוברי דרכים ולא יבריחו עצמן מן המכס, אף הקב"ה אמר, אני ה' שונא גזל בעולה, ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזל" (סוכה ל', א').

ואותו רעיון בנוסח יותר בהיר ותוך כדי השוואה עם משפטי העמים, בירושלמי: "אמר רבי לעזר פרא בסיליוס (עבור בסיליוס, מלך הגויים) או נומוס אגריפוס (בשביל המלך – החוק לא כתוב), בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה רוצה מקיימה רצה אחרים מקיימים אותה, אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה. מאי טעמא, ושמרו את משמרתי, אני ד' (ויקרא כ"ב ט'), אני הוא ששימרתי מצוותיה של תורה תחילה" (ירושלמי ראש השנה, פ"א, ה"ג – וראה פרופ' משה זילברג, כך דרכו של תלמוד, עמ' 5 68). וכן הוא במדרש רבא, שמות, פסקא ט', "ואלו המשפטים, לפי שאין מידותיו של הקב"ה כמידת בשר ודם, מדת בשר ודם מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, והקב"ה אינו כן, אלא מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור".

מלכי בית דוד דן ודנים אותו (סנהדרין י"ט, א'). כמלך – כנתינו – כולם כפופים לחוק, ורק על מלכי ישראל, שאינם מבית דוד, גזרו חכמים שלא ידון ולא דנים אותו, בעקבות ההתנגשות שבין ינאי אלכסנדר מבית החשמונאים, מלך יהודה עם ראש הסנהדרין שמעון בן שטח ודרישת המלך לזכויות יתר במסירת עדות לטובת עבדו שהרג את הנפש (סנהדרין שם, הרמב"ם ה' מלכים פ"ג, ה"ז). לא תכירו פנים במשפט, כקטן כגדול תשמעון (דברים א', י"ז).

ג) שלטון החוק יובטח כשיישומו נעשה בגלוי לעיני כל. חוק צריך ליעשות ולהיראות שהוא נעשה. וכל העם ישמרו ויראו ולא יזידון עוד(דברים י"ז, י"ג). עשיית דין במסתרין שוללת את התודעה של שוויונושל החוק לכל. הנסתרות לד' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות כדברי התורה הזאת (דברים כ"ט, כ"ח).

דוד המלך, בחיר העם, הנערץ, משחטא, בא על ענשו ועשה תשובה, כמה בקש והתחנן לפני הקב"ה שלא יכתב בספר חטאו, דוד אמר אל יכתב סרחוני שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה (תהלים ל"ב, א' – יומא פ"ו, ב'), ונקיתי מפשע רב (תהלים י"ט, י"ד), אמר (דוד)שלא יכתב סרחוני, אמר לו אי אפשר (סנהדרין ק"ז א'). לא נענה הקב"ה לתחינתיו של דוד המלך, מלך כהדיוט צריך לסבול ולשאת באחריות על עונותיו. אין להפלות את המלך לטובה וכדברי החכמה של שלמה בנו (משלי ו', כ"ז) היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה, אם יהלך איש על גחלים ורגליו לא תכוינה, כן הבא על אשת רעהו, לא ינקה כל הנוגע בה.

ניהול הדין בגלוי, פרסום העובדות וההרשעה יש בהם משום הבטחתו של יחס שווה לכל נאשם גדול כקטן, ולכן לא נענתה בקשתו של דוד המלך להשמיט מספר התנ"ך את כשלונו.

מלך בשר ודם שזעם על אוהבו ומיעט בסרחונו מפני חיבתו – (זבחים מ"א, ב', וברש"י שם מיעט בסרחונו, קיצר בדברים), ואילו דוד המלך שביקש ונקיתי מפשע רב (תהלים י"ט, י"ד), שלא יכתב עוונו לא נענה (סנהדרין ק"ז, ב').

שוויון החוק, חלותו הכוללת של החוק וביצועו בגלוי, על שלשת אלה מבוסס שלטון החוק.
 

* מדברים בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן בעקבות ההכרזה של שר החינוך על שנת תשמ"ט – כשנה לבירור מושג "שלטון החוק" במוסדות החינוך בישראל.

עוד בנושא